Kontakt


Křížkovského 1217
790 01 Jeseník

Telefony
Ředitelka: 723 639 356
Školní jídelna: 607 000 567

I. Třída (zajíčci) 607 000 952

II. Třída (žabky) 607 000 953

III. Třída (sovičky) 702 269 426

IV. Třída (motýlci) 702 269 415

Email ředitelka: lenka.bizonova@modraskolka.cz
Správce webu: modraskolka@gmail.com
Město Jeseník
Informace

Hodiny Charakteristika a organizace vzdělávání v jednotlivých třídách

Naše škola je trojtřídní. Klasické třídy, kde jsou zařazeny děti dle věku od 3 do 7 let v přiměřeně stejném počtu. Ve dvou třídách třídě je zapsáno zpravidla 28 dětí, ve třetí menší třídě je dětí 13.S dětmi pracují vždy dvě kvalifikované pedagogické pracovnice.
Děti, které jsou v posledním ročníku mateřské školy, jsou specificky vzdělávány ve specifických dovednostech, které jsou právě aktuální v daném věku a jsou žádoucí pro zahájení školní docházky.
Hlavní charakteristika a zaměření jednotlivých tříd se neliší, třídy jsou zaměřeny podle vymezení školního vzdělávacího programu. Všechny speciální programy školy jsou realizovány ve všech třídách. Odlišné je pouze umístění v budově a název třídy. V prvním patře se nachází I. třída s názvem ZAJÍČCI.
V druhém patře se nachází II. třída s názvem ŽABKY a menší třída s názvem SOVIČKY .
Pokud to dovolují podmínky, jsou děti zařazovány do tříd na základě přání rodičů (sourozenci, známí...) Všechny tři třídy při společných aktivitách školy vzájemně spolupracují (akce školy, výlety, vycházky, soutěže...)

Rámcový denní režim

I. třída (Zajíčci)
6:00 - 8:00 hod.
příchod dětí do mateřské školy, předání dětí pedagogickým pracovníkům, děti již přítomné v MŠ vykonávají spontánní zájmové aktivity, hry, individ. logopedickou prevenci

8:00 - 8:10 hod.
řízená tělovýchovná chvilka, pohybové aktivity

8:10 - 8:40 hod.
osobní hygiena, přesnídávka

8:40- 9:10 hod.
motivace, didakticky cílené činnosti dle týdenního tematického plánu, sebehodnocení, vzájemná diskuze a výběr námětů pro další činnosti (aktivity řízené pedagogem - individualizovaná, skupinová a frontální práce s dětmi)

9:10 - 11:10 hod.
osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost - v letních měsících již dříve - od 9.20 h.

11:10 - 11:40 hod.
oběd, osobní hygiena, převlékání do pyžam

11:40 - 13:40 hod.
pohádka před spaním, společný čas relaxace, klidu a odpočinku

13:40 - 14:10 hod.
osobní hygiena, odpolední svačina

14:10 - 16:30 hod.
volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogem, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě.

II. třída (Žabky)
6:00 - 7:30 hod.
scházení dětí v I. třídě (Zajíčků), doba určená pro příchod dětí a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, volné spontánní hry a zájmové aktivity

7:30 - 8:10 hod.
rozdělení dětí do II. třídy (Žabek), pokračování ve spontánních aktivitách, individ. logoped. prevenci

8:10 - 8:25 hod.
řízená tělovýchovná chvilka, pohybové aktivity

8:25- 8:40 hod.
komunitní kruh

8:40 - 9:00 hod.
osobní hygiena, přesnídávka

9:00 - 9:45 hod.
motivace, didakticky cílené činnosti dle týdenního tematického plánu, sebehodnocení, vzájemná diskuze a výběr námětů pro další činnosti (aktivity řízené pedagogem – individualizovaná, skupinová a frontální práce s dětmi)

9:45 - 11:45 hod.
osobní hygiena, pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP, s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy

11:45 - 12:05 hod.
oběd, osobní hygiena dětí, čištění zoubků

12:05 - 14:10 hod.
pohádka před spaním, společný čas relaxace, klidu a odpočinku, klidové činnosti s tematickým zaměřením pro nespící děti

14:10 - 14:30 hod.
osobní hygiena, svačina

14:30 - 16:30 hod.
volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogem, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě. ( od 15.30 přechod do I. třídy k Zajíčkům)

III. třída (Sovičky)
6:00 - 7:30 hod.
scházení dětí v I. třídě (Zajíčků), doba určená pro příchod dětí a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, volné spontánní hry a zájmové aktivity

7:30 - 8:30 hod.
rozdělení dětí do III. třídy (Soviček), pokračování ve spontánních aktivitách,individ. logoped. prevenci

8:30 - 8:40 hod.
komunitní kruh

8:40- 9:00 hod.
řízená tělovýchovná chvilka, pohybové aktivity

9:00 - 9:20 hod.
osobní hygiena, přesnídávka

9:20 - 10:05 hod.
motivace, didakticky cílené činnosti dle týdenního tematického plánu, sebehodnocení vzájemná diskuze a výběr námětů pro další činnosti (aktivity řízené pedagogem - individualizovaná, skupinová a frontální práce s dětmi)

10:05 - 12:05 hod.
osobní hygiena, pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP, s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

12:05 - 12:25 hod.
oběd, osobní hygiena dětí, čištění zoubků

12:25 - 14:30 hod.
pohádka před spaním, společný čas relaxace, klidu a odpočinku, klidové činnosti s tematickým zaměřením pro nespící děti

14:30 - 14:50 hod.
osobní hygiena, svačina

14:50 - 16:30 hod.
volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogem, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě. ( od 15.30 přechod do I. třídy k Zajíčkům)


bottom